•  
  •  
  •  

 

 

Документи

Папка досие за спазване на организацията и извършване на контрол по спазване на правилата и нормите за пожарната безопасност при експлоатация 

Годишна учебна програма за целодневна организация на учебния ден 2023/2024 г.

ПРОГРАМА за обща подкрепа за личностното развитие на учениците за учебната 2023 /2024 година 

Училищния учебен план 1 клас 2023/2024

Училищния учебен план 2 клас 2023/2024

Училищния учебен план 3 клас 2023/2024

Училищния учебен план 4 клас 2023/2024

Училищния учебен план 5 клас 2023/2024

Училищния учебен план 6 клас 2023/2024

Училищния учебен план 7 клас 2023/2024

План за контролна дейност на директора  2023/2024 г

План за действие при условия на COVID-19 

План за заседание на Педагогически съвет 2023/2024г.

Форми за обучение  2023/2024

План за действие за предоставяне на личностно развитие на учениците

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2023/2024 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище  2023/2024

Правилник за дейността на училището 2023/2024 г 

Програма за обща подкрепа за личностното развитие на учениците  2021/2022 г

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност 2023/2024 г

План за квалификационна дейност 2023/2024

Достъп до обществена информация

Стратегия  2023/2028

Етичен кодекс 

Механизъм за деца в риск

План за личностно развитие  2023/2024г.

Механизъм за противодействие на училищния тормоз 2023/2024г.

Годишен план 2023/2024

Щатно разписание на персонала 

План за бедствия и аварии 2023/2024г.

Инструкция 

БДП  2023/2024г

Алгоритъм за дезинфекция

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в ОУ ,,Васил Левски''

План за поведение и действие при заплаха от използване на взривно устройство в обект за обществено ползване с масово пребиваване на хора 2023/2024г

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г.  I - XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г.         XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г.         V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г.         VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

Календар

 

Контакти