•  
  •  
  •  

 

 

Документи

Заповед

Заповед 

План за контролна дейност на директора 

План за действие при условия на COVID - 19 

Годишна училищна програма за  ЦОУД 2021/2022

План за взаимодействие между ОУ "Васил Левски" и ДГ "Пролет" за учебната 2021/2022 г.

План за заседание на Педагогическия съвет 2021/2022

Еднократна помощ за първи / осми клас 

Форми за обучение

План за действие за предоставяне на личностно развитие на учениците

Програма за превенция на ранното напускане на училище  2021/2022

Правилник за вътрешни трудови ред за учебната 2021/2022 г.

Правилник за дейността на училището 2021/2022 г 

Програма за обща подкрепа за личностното развитие на учениците 2021/2022

Правила за участие в квалификационна дейност

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност 2021/2022

План за квалификационна дейност  2021/2022

Стратегия за развитие на ОУ "Васил Левски", с. Тънково

Достъп до обществена информация

Стратегия  2021/2023

Етичен кодекс

Механизъм за деца в риск

План за личностно развитие

Механизъм за противодействие на училищния тормоз 


Годишен план

Обществена информация

Щатно разписание на персонала 

План за бедствия и аварии  2021 

Тематичен план 

Заповед едно образец1

Инструкция 

БДП 2021/2022

Форми на обучение 

ДОСИЕ ЗА  СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна

01.02.2022 г.  вкл. – междусрочна

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас

Изпити и външно оценяване през учебната 2021/2022 година (неучебни дни):

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ

20.05.2022 г. – втори ДЗИ

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни,

просветни и културни дейности

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2022 г.  – І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)

15.06.2022 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2022 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2022 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

 

Календар

 

Контакти