•  
  •  
  •  

 

 

Колектив

№ по

ред

 

  Име, презиме и фамилия

 

  Длъжност

1.

Стоян Георгиев Стоянов

Директор

2.

Силвия Кирилова Иванов

Учител  и ЗАС

3.

Станка Панчова Лиловаа

Гл. учител

4.

Дима Стоянова Драмова

Ст. учител

5.

Елена Славова Баева

Ст. учител

6.

Ренета Николова Белчева

Учител

7.

Виолета Петрова Петрова

Ст. учител

8.

Николай  Тодоров Николов

Ст. учител

9.

Златин Златинов Чаушев 

Учител

10.

 Кремена Велева Тодорова

Учител 

11.

Милена Николова Апостолова 

Учител 

12.

Елена  Николова Дончева

Учител

1.

Росица Христова Узунова

Счетоводител

2.

Николинка Василева Тонузлиева

Хигиенист

3.

 

Огняр

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна

01.02.2022 г.  вкл. – междусрочна

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас

Изпити и външно оценяване през учебната 2021/2022 година (неучебни дни):

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ

20.05.2022 г. – втори ДЗИ

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни,

просветни и културни дейности

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2022 г.  – І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)

15.06.2022 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2022 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2022 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

 

Календар

 

Контакти