•  
  •  
  •  

 

 

Колектив

№ по

ред

 

  Име, презиме и фамилия

 

  Длъжност

1.

Стоян Георгиев Стоянов

Директор

2.

Силвия Кирилова Иванов

Учител  и ЗАС

3.

Станка Панчова Лиловаа

Гл. учител

4.

Дима Стоянова Драмова

Ст. учител

5.

Елена Славова Баева

Ст. учител

6.

Ренета Николова Белчева

Учител

7.

Виолета Петрова Петрова

Ст. учител

8.

Николай  Тодоров Николов

Ст. учител

9.

Златин Златинов Чаушев 

Учител

10.

 Кремена Велева Тодорова

Учител 

11.

Милена Николова Апостолова 

Учител 

12.

Елена  Николова Дончева

Учител

1.

Росица Христова Узунова

Счетоводител

2.

Златинка Георгиева Радева

Хигиенист

3.

 

Огняр

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г.  I - XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г.         XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г.         V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г.         VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

Календар

 

Контакти