•  
  •  
  •  

 

 

Обявление за набиране на предложения по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Заявление за включване на ученик в ЦДО 

Декларация за отсъствия на ученик от занималния

Дубликат за завършен клас , степен 

Дубликат на удостоверение за преместване 

Заявление за отсъствия на ученик до 3 дни

Заявление за отсъствия на ученик до 7 дни

Заявление за прием в първи клас 

Заявление за постъпване в клас 

Служебна бележка от изпит за проверка на способностите

Заявление за издаване на дубликат за завършено основно образование 

Заявление за издаване на удостоверение за преместване на ученик

Заявление за признаване на завършен период ,етап,клас на училищното обучение или образователна степен по документи издадени от училища на чужди държави 

Процедура по издаване на административни услуги 1

Процедура по издаване на административни услуги 2

Процедура по издаване на административни услуги 3

Процедура по издаване на административни услуги 4

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г.  I - XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г.         XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г.         V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г.         VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

Календар

 

Контакти