•  
  •  
  •  

 

 

Обявление за набиране на предложения по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Заявление за включване на ученик в ЦДО 

Декларация за отсъствия на ученик от занималния

Дубликат за завършен клас , степен 

Дубликат на удостоверение за преместване 

Заявление за отсъствия на ученик до 3 дни

Заявление за отсъствия на ученик до 7 дни

Заявление за прием в първи клас 

Заявление за постъпване в клас 

Служебна бележка от изпит за проверка на способностите

Заявление за издаване на дубликат за завършено основно образование 

Заявление за издаване на удостоверение за преместване на ученик

Заявление за признаване на завършен период ,етап,клас на училищното обучение или образователна степен по документи издадени от училища на чужди държави 

Процедура по издаване на административни услуги 1

Процедура по издаване на административни услуги 2

Процедура по издаване на административни услуги 3

Процедура по издаване на административни услуги 4

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна

01.02.2022 г.  вкл. – междусрочна

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас

Изпити и външно оценяване през учебната 2021/2022 година (неучебни дни):

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ

20.05.2022 г. – втори ДЗИ

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни,

просветни и културни дейности

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2022 г.  – І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)

15.06.2022 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2022 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2022 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

 

Календар

 

Контакти